Huisartspraktijk

De huisarts is de spin in het web van de gezondheidszorg: als u vragen heeft of ondersteuning zoekt op het gebied van uw gezondheid, dan is de huisarts, samen met de praktijkassistente en de praktijkondersteuners, de eerste tot wie u zich kunt wenden.

De huisarts beoordeelt, in samenspraak met u, welke zorg u nodig heeft. Het merendeel van de klachten kan de huisarts behandelen; hij/zij geeft u adviezen of schrijft medicijnen voor. Zo nodig verwijst de huisarts u naar een andere zorgverlener in ons centrum, in de wijk of in het ziekenhuis.

Onze praktijk is een gecertificeerd opleidingspraktijk voor zowel huisartsen, co-assistenten, als praktijkassistenten. Dat betekent dat onze huisartsen en assistentes aanvullend zijn opgeleid om zowel huisartsen in opleiding en co-assistenten, als praktijkassistenten in opleiding te begeleiden.

Door op Praktijkfolder te klikken kunt u de folder als PDF bestand downloaden om eventueel te kunnen afdrukken.

Praktijkfolder

Uw huisarts online

Wij maken gebruik van MijnGezondheid.net.
U kunt via mijngezondheid.net uw laboratoriumuitslag bekijken, e-consulten en herhaalmedicatie aanvragen.
Normaal gesproken kunt u ook zelf uw afspraak inplannen. In verband met het Coronavirus is dit nu niet mogelijk. Wij zullen op de website vermelden als dit wel weer mogelijk is.

Wilt u gebruik van maken van mijngezondheid.net, meldt u dan aan bij de assistente.
Na aanmelding kunt u via onderstaande afbeelding inloggen. Wij raden u aan om de MedGemak app te downloaden, deze is beschikbaar in de App-store en de Google Play-store.

De praktijkondersteuner-Somatiek (POH-S)

In onze praktijk zijn praktijkondersteuners-somatiek (POH-S) werkzaam. De POH-S ondersteunt uw huisarts bij de zorg aan patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, astma, COPD, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten en ouderenzorg. Zij doet dit door het uitvoeren van controles volgens een vast protocol tijdens haar eigen spreekuur.

Daarnaast geeft de POH-S u voorlichting over uw aandoening en kunt u bij haar terecht met vragen. De uitkomsten van de controles worden besproken met uw huisarts en als uw huisarts daar aanleiding toe ziet wordt de behandeling bijgesteld. Wanneer u door de POH-S wordt uitgenodigd voor een afspraak is dit altijd op verzoek van uw huisarts.

De praktijkondersteuners leggen indien nodig ook huisbezoeken af.

De zorgverlening door de POH-S valt volledig binnen de basisverzekering.

De praktijkondersteuner-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

In onze praktijk zijn praktijkondersteuners-geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam.

De POH-GGZ is binnen de huisartsenpraktijk ingevoerd om u tijdig bij te staan bij psychosociale klachten. In één of meerdere gesprekken kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt. Er zal gekeken worden naar praktische handvatten voor het zelfstandig oplossen van problemen en zal u zo mogelijk wijzen op preventieve activiteiten in de vormen van cursussen en e-health. Het is mogelijk om bij de POH-GGZ een wat langere afspraak te krijgen.

De praktijkondersteuners leggen indien nodig ook huisbezoeken af.

De zorgverlening door de POH-GGZ valt volledig binnen de basisverzekering en gaat niet van uw eigen risico af.

De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid  van de huisartsen. Een verslag van uw gesprek met hen wordt opgenomen in uw huisartsendossier. Eventuele doorverwijzingen vinden plaats na overleg met uw huisarts.

Met de inzet van POH-GGZ beogen we aandacht te geven aan het tijdig signaleren en behandelen van psychische klachten en verwachten daarmee grotere problematiek te voorkomen.

U kunt een eerste afspraak bij POH-GGZ alleen maken via uw huisarts.

De praktijkassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten. De assistente kan bij veel voorkomende problematiek zoals koorts, keelpijn of diarree zelfstandig medisch advies geven.

De praktijkassistente heeft ook haar eigen spreekuur. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

U kunt bij haar terecht voor o.a.:

 • Bloeddrukmeting
 • Wondverzorging
 • Uitstrijkjes
 • Wrat aanstippen
 • Zwachtelen
 • Urine onderzoek
 • Zwangerschapstest
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Injecties

Klachten

Wij willen graag ons werk professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Desondanks is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met een medewerker van onze praktijk. U vindt bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of u heeft de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.

Dit kunt u doen door het klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij onze praktijk. Onze klachtenfunctionaris neemt uw klacht dan in behandeling.
Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onderstaande klachten- en geschilleninstantie.

skge
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnzorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 088 – 0229100
info@skge.nl
www.skge.nl

OMGANGSREGELS VOOR U EN VOOR ONS

 • Wij helpen u zo snel mogelijk
 • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip
 • Wij gaan hier respectvol met elkaar om
 • Met uw medewerking kunnen wij u zo goed mogelijk helpen
 • Aanwijzingen van het personeel worden opgevolgd
 • Ook in noodsituaties luisteren wij naar elkaar
 • Agressief gedrag accepteren wij niet
 • Bij wapenbezit, geweld, drugs en diefstal doen wij aangifte bij de politie

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Gezondheidscentra Sanitas volgen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met uw gegevens dienen om te gaan. Deze Wet is opgesteld om te bevorderen dat uw persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld. De gegevens moeten juist en volledig zijn, ze moeten in principe ook alleen worden gebruikt voor het doel waar u ze voor verstrekt heeft. Van sommige gegevens wilt u graag dat ze vertrouwelijk worden behandeld, dat ze uitsluitend worden vastgelegd door de personen of instantie die ze nodig heeft en dat ze niet verder worden verspreid dan noodzakelijk is. Het zijn immers uw persoonlijke gegevens. Informatie over de wetgeving WBP kunt u vinden op www.cbpweb.nl

Om er op toe te zien dat wij, gezondheidscentra Sanitas, zorgvuldig met deze Wet Bescherming Persoonsgegevens omgaan, hebben wij dit privacyreglement opgesteld.

1) Doel van het verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

 1. Patiëntgegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld;
 2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins;
 3. Doeleinden zijn:
 • gebruik in het kader van de te verlenen zorg (met name behandeling, consult, medicatie, doorverwijzing, overdracht);
 • gebruik ten behoeve van het voeren van doelmatig beheer en beleid in de organisatie, waaronder de bewaking van de eigen kwaliteit van zorg.
 • ten behoeve van (wetenschappelijk) onderzoek, mits anoniem.
 • andere doeleinden, mits vooraf met de patiënt overeengekomen.

2)  Verwerking van algemene patiëntgegevens, gezondheidsgegevens, erfelijke gegevens

 1. Algemene patiëntgegevens worden alleen verwerkt indien aan één van onderstaande  voorwaarden is  voldaan:
 • de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
 • verwerking is noodzakelijk voor de verlening van huisartsgeneeskundige zorg aan de patiënt;
 • verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 • verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
  1. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt indien aan een van

volgende voorwaarden is voldaan:

 • verwerking geschiedt door de medewerkers van de gezondheidscentra Sanitas voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de patiënt noodzakelijk is;
 • verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst;
  1. Erfelijkheidsgegevens van de patiënt worden alleen verwerkt in relatie tot de betreffende patiënt zelf, tenzij:
 • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
 • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek.

3)  Organisatie van de informatiebeveiliging

Gezondheidscentra Sanitas hebben de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

 1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding; Middels het tekenen van het arbeidscontract verplichten alle medewerkers zich hiertoe.
 2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren;
 3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord. Het toekennen van de wachtwoorden is protocollair vastgelegd. De ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk;
 4. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk bij de eerste inschrijving van de patiënt bij de praktijk.

4)  Rechten van de patiënt

 1. De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
 2. De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt.
 3. De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
 4. De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
 5. Recht op inzage of afschrift en verzoeken om aanvulling, correctie, beperkt gebruik of verwijdering kunnen door de praktijk worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander (waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die ander) en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is;
 6. Indien de patiënt van mening is dat dit reglement door de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen in het gezondheidscentrum of online;
 7. Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Als u een verzoek doet om inzage in of correctie van uw persoonsgegevens, moet u aantonen dat inderdaad de persoon bent van wie u de gegevens wilt inzien of corrigeren. Het is immers niet de bedoeling dat u de gegevens van anderen kunt corrigeren.

Tevens kan men een beroep doen op het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) indien zich een geschil over het uitoefenen van rechten voordoet. Reageert een verantwoordelijke bijvoorbeeld niet op een inzageverzoek of is een betrokkene niet tevreden met de reactie, dan kan de betrokkene een verzoek om bemiddeling indienen bij het CBP. 

Publicatie privacyreglement

Dit privacyreglement van gezondheidscentra Sanitas treedt in werking in 01-07-2014 en is gepubliceerd op de website www.sanitas.nl

INSCHRIJVEN
HERHAALRECEPT
Spoed
 • Bos en Lommerweg 357
  1061 DH Amsterdam
 • Maandag t/m vrijdag 
  8:00 – 12:00 uur en
  13:00 – 16:30 uur.

 • Tel.: (020) 782 00 22
 • Fax: (020) 475 19 89