Huisartspraktijk

De huisarts is de spin in het web van de gezondheidszorg: als u vragen heeft of ondersteuning zoekt op het gebied van uw gezondheid, dan is de huisarts, samen met de praktijkassistente en de praktijkondersteuners, de eerste tot wie u zich kunt wenden.

De huisarts beoordeelt, in samenspraak met u, welke zorg u nodig heeft. Het merendeel van de klachten kan de huisarts behandelen; hij/zij geeft u adviezen of schrijft medicijnen voor. Zo nodig verwijst de huisarts u naar een andere zorgverlener in ons centrum, in de wijk of in het ziekenhuis.

Onze praktijk is een gecertificeerd opleidingspraktijk voor zowel huisartsen, co-assistenten, als praktijkassistenten. Dat betekent dat onze huisartsen en assistentes aanvullend zijn opgeleid om zowel huisartsen in opleiding en co-assistenten, als praktijkassistenten in opleiding te begeleiden.

Door op praktijk folder te klikken kunt u de folder als PDF bestand downloaden om eventueel te kunnen afdrukken.

Praktijkfolder

Uw huisarts online

Wij maken gebruik van MijnGezondheid.net.
U kunt via mijngezondheid.net uw laboratoriumuitslag bekijken, e-consulten en herhaalmedicatie aanvragen.
Normaal gesproken kunt u ook zelf uw afspraak inplannen. In verband met het Coronavirus is dit nu niet mogelijk. Wij zullen op de website vermelden als dit wel weer mogelijk is.

Wilt u gebruik van maken van mijngezondheid.net, meldt u dan aan bij de assistente.
Na aanmelding kunt u via onderstaande afbeelding inloggen. Wij raden u aan om de MedGemak app te downloaden, deze is beschikbaar in de App-store en de Google Play-store.


De praktijkondersteuner-Somatiek (POH-S)

In onze praktijk zijn praktijkondersteuners-somatiek (POH-S) werkzaam. De POH-S ondersteunt uw huisarts bij de zorg aan patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, astma, COPD, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten en ouderenzorg. Zij doet dit door het uitvoeren van controles volgens een vast protocol tijdens haar eigen spreekuur.

Daarnaast geeft de POH-S u voorlichting over uw aandoening en kunt u bij haar terecht met vragen. De uitkomsten van de controles worden besproken met uw huisarts en als uw huisarts daar aanleiding toe ziet wordt de behandeling bijgesteld. Wanneer u door de POH-S wordt uitgenodigd voor een afspraak is dit altijd op verzoek van uw huisarts. De praktijkondersteuners leggen indien nodig ook huisbezoeken af.

De zorgverlening door de POH-S valt volledig binnen de basisverzekering en gaat niet af van uw eigen risico.

Onze huisartspraktijk maakt deel uit van zorggroep IZER voor ondersteuning van de chronische zorg.

IZER ondersteunt huisartsen bij het organiseren van gestructureerde, wijkgerichte zorg binnen een netwerk van zorgprofessionals.

De praktijkondersteuner-Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ)

In onze praktijk zijn praktijkondersteuners-geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam.

De POH-GGZ is binnen de huisartsenpraktijk ingevoerd om u tijdig bij te staan bij psychosociale klachten. In één of meerdere gesprekken kunt u bespreken waar u in uw leven tegenaan loopt. Er zal gekeken worden naar praktische handvatten voor het zelfstandig oplossen van problemen en zal u zo mogelijk wijzen op preventieve activiteiten in de vormen van cursussen en e-health. Het is mogelijk om bij de POH-GGZ een wat langere afspraak te krijgen.

De praktijkondersteuners leggen indien nodig ook huisbezoeken af.

De zorgverlening door de POH-GGZ valt volledig binnen de basisverzekering en gaat niet van uw eigen risico af.

De POH-GGZ werkt onder verantwoordelijkheid  van de huisartsen. Een verslag van uw gesprek met hen wordt opgenomen in uw huisartsendossier. Eventuele doorverwijzingen vinden plaats na overleg met uw huisarts.

Met de inzet van POH-GGZ beogen we aandacht te geven aan het tijdig signaleren en behandelen van psychische klachten en verwachten daarmee grotere problematiek te voorkomen.

U kunt een eerste afspraak bij POH-GGZ alleen maken via uw huisarts.

Geïntegreerde eerstelijnszorg (GEZ)

GEZ staat voor geïntegreerde eerstelijnszorg. Het is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners uit uw regio. Zorgverzekeraars stimuleren en faciliteren het GEZ.

Begin 2016 zijn wij gestart met het GEZ. Door het opstellen van gezamenlijke en wijkgerichte zorgplannen willen we de eerstelijnszorg versterken en optimaliseren. Centraal in de nieuwe aanpak staat u als patiënt. Naast de controles bij de huisarts en praktijkondersteuner wordt u bijvoorbeeld een beweegadvies van de fysiotherapeut en eventueel dieetadvies van de diëtiste aangeboden. Zelf houdt u de regie wat voor u gepaste en gewenste zorg is.

Huisartsenpraktijk Sanitas, Diëtistenpraktijk HRC, Fysio-/manuele therapiepraktijk Patrick & Françoise Oort en Verloskundigenpraktijk Eva staan aan de basis van deze samenwerking en vormen de kernpartners.

 fysio-oort

NHG geaccrediteerd 

Onze praktijk heeft in februari 2018 het keurmerk ‘Geaccrediteerde Praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG) gekregen. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg. Wij zijn er trots op dat wij dit keurmerk hebben mogen ontvangen!

Waarom een keurmerk voor huisartsenpraktijken?

Hoe hoog de kwaliteit van een huisartsenpraktijk ook is, er zijn altijd zaken die nog beter kunnen. Hoe zit het met de wachttijden bij uw huisarts? Worden de gegevens goed beheerd? En beschikken de medewerkers van de huisartsenpraktijk over voldoende medische kennis?
Natuurlijk wilt u weten wat de kwaliteit van uw praktijk is. U wilt toch met een gerust hart naar de dokter gaan? Het NHG, de wetenschappelijke vereniging waarbij de meeste Nederlandse huisartsen zijn aangesloten, heeft daarom een keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Daarbij staat u als patiënt centraal.

Hoe werkt het?

Om voor een keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg en de praktijkorganisatie. Er wordt ook een enquête onder patiënten gehouden over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt aan de hand van dit rapport verbeterplannen voor de praktijk. De praktijk wordt vervolgens bezocht door een NHG-auditor om te beoordelen of verbeteringen zijn aangebracht en gemaakte afspraken werden nagekomen. Voldoet de praktijk aan de gestelde eisen, dan wordt het NHG keurmerk toegewezen. Elk jaar wordt de praktijk opnieuw gecontroleerd op behoud van optimale kwaliteit van medische zorg en organisatie. 

 Uw mening is belangrijk!

Een geaccrediteerde praktijk heeft naar haar patiënten geluisterd, want het oordeel van patiënten draagt bij aan concrete verbeterplannen. Maar er blijft natuurlijk altijd iets te verbeteren. Uw mening is én blijft dus belangrijk. Klachten, ideeën of opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Aarzel daarom niet om deze door te geven aan de medewerkers van de praktijk. Met uw inzichten kunnen we onze praktijk nog verder verbeteren.

De praktijkassistente

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhaalrecepten. De assistente kan bij veel voorkomende problematiek zoals koorts, keelpijn of diarree zelfstandig medisch advies geven.

De praktijkassistente heeft ook haar eigen spreekuur. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

U kunt bij haar terecht voor o.a.:

 • Bloeddrukmeting
 • 24-uurs bloeddrukmeting
 • Verrichten van ECG
 • Wondverzorging
 • Uitstrijkjes
 • Wrat aanstippen
 • Urine onderzoek
 • Zwangerschapstest
 • Oren uitspuiten
 • Hechtingen verwijderen
 • Injecties

Klachten

Wij willen graag ons werk professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Desondanks is het mogelijk dat u geen goed gevoel heeft na contact met een medewerker van onze praktijk. Wij willen dat dan zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.

Dit kunt u online doen met dit klachtenformulier of het schriftelijk in te vullen in de praktijk. Onze klachtenfunctionaris neemt uw klacht dan in behandeling.
Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onderstaande klachten- en geschilleninstantie.

skge
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnzorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
Tel: 088 – 0229100
info@skge.nl
www.skge.nl

OMGANGSREGELS VOOR U EN VOOR ONS

 • Wij helpen u zo snel mogelijk
 • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip
 • Wij gaan hier respectvol met elkaar om
 • Met uw medewerking kunnen wij u zo goed mogelijk helpen
 • Aanwijzingen van het personeel worden opgevolgd
 • Ook in noodsituaties luisteren wij naar elkaar
 • Agressief gedrag accepteren wij niet
 • Bij wapenbezit, geweld, drugs en diefstal doen wij aangifte bij de politie

PRIVACYREGLEMENT VAN ONZE PRAKTIJK                                                                            

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Onze huisartsenpraktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan onze huisartsenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Onze huisartsenpraktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Onze huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het LSP (Landelijk Schakelpunt) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Waarom ‘no-show’ tarief?

Het is voor een huisartsenpraktijk erg vervelend als iemand niet op een afspraak verschijnt. Op tijd de afspraak afzeggen als u niet kunt komen betekent dat er op dat moment iemand anders geholpen kan worden. Hierdoor kan ook de wachttijd voor een afspraak zo kort mogelijk gehouden worden.

Met ingang van 1 maart 2018 hebben wij, op advies van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), een ‘no-show’ tarief ingevoerd.

Kunt u niet op uw afspraak komen?

Meldt dit dan tot uiterlijk 24 uur van tevoren (maandag t/m vrijdag). De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken.

Er wordt dan natuurlijk géén ‘no-show’ tarief berekend.

Hoogte van het ‘no-show’ tarief

De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn verschillend:

No-show tarief enkel consult: 15 euro 
No-show tarief dubbel consult: 25 euro
No-show tarief POH-consult: 30 euro

(Bij de praktijkondersteuner (POH) worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd).

Let op: de ‘no-show’-factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

INSCHRIJVEN
HERHAALRECEPT
Spoed
 • Dorpsweg 35d
  3082 LB  Rotterdam

 • Maandag t/m vrijdag 
  8:00 – 12:00 uur en
  13:00 – 16:30 uur.

 • Tel.: (010) 294 05 95

 • Fax: (010) 294 05 96